8258 Badacsonytomaj,
Kert u. 8.

87/471-573, 30/574-6749
altisk@altisk-btomaj.edu.hu

Iskolánk a Balaton-felvidéken, Badacsonytomaj városban található.
Intézményünkbe jelenleg 150 tanuló jár, a 8 tanulócsoport és 4 napközis csoport nevelését-oktatását
15 fős nevelőtestület végzi.

Iskolánk az átlagosnál jobb felszereltséggel, épülettel, tornateremmel, sportudvarral rendelkezik.
Pedagógiai munkánkat igyekszünk magas szakmai színvonalon, a tanulói, szülői és fenntartói
igényekhez igazítva végezni, lépést tartani a változó társadalmi elvárásokkal.
A nevelőtestület átlagéletkora 50 év, a több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező kollégák
szaktudása, módszertani kultúrája biztosítja a hatékony pedagógiai munkát. Ennek eredményeként és
a választható felvételi előkészítő foglalkozásoknak köszönhetően tanulóink sikeresen felvételiznek
középfokú intézményekbe, megállják helyüket későbbi tanulmányaik során is.

Iskolánkban angol nyelv tanulására van lehetőség, melyhez komplett nyelvi labor áll
rendelkezésre.

Informatikaoktatás a felső tagozatban történik, de szakköri keretben már az alsósok is
megismerkedhetnek a számítógéppel, Internet-használattal.
A tantervi tananyag elsajátíttatása mellett nagy gondot fordítunk a választható órák,
szakkörök megszervezésére. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások mellett 8-10
szakkörből választhatnak tanulóink érdeklődési körüknek megfelelően.

Hagyományos rendezvényeink közül kiemelkedik a névadónk tiszteletére rendezett Tatay-
napok elnevezésű rendezvénysorozat, mely egyaránt tartalmazza a kulturális vetélkedőket, szaktárgyi
programokat és a sportversenyeket is.

Harmadikos, negyedikes és hatodikos tanulóink úszásoktatáson, hetedikeseink szlovákiai
sítáborozáson vesznek részt. Ez utóbbi megszervezésében nagy segítséget jelent, hogy a szlovákiai
Marcelházán található Magyar Nyelvű Alapiskola testvérintézményünk, s jelentősen kiveszi részét a
szervezőmunkából.

Alapfokú művészeti oktatásban is részesülhetnek a jelentkező tanulók A képzőművészeti
oktatást pedig a Szín-Vonal alapítványi szervezésben valósul meg.

Zenei képzést a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola kihelyezett tagozata keretében biztosítjunk.

Az alsó tagozatosok és az ötödikesek órarendbe épített néptáncoktatásban részesülnek.

Az intézmény Alapító Okiratában történt módosítás alapján iskolánkban integrált oktatás is
folyik. Az integráció általánosan azt jelenti, hogy a sérült (fogyatékos), akadályozott azaz sajátos
nevelési igényű gyermekek, fiatalok beilleszkednek ép társai közé. Intézményünkben a választható
formák közül részleges integráció folyik.

Tanulóink aktívan és eredményesen vesznek részt a szaktárgyi versenyeken, megyei és országos
/Zrínyi Ilona mat. verseny/ feladatmegoldó versenyeken, pályázatokon.

Szép sikereket érnek el a matematika, angol nyelv, történelem, természetismeret
vetélkedőkön, rajzpályázatokon és sportversenyeken.


  A tanulmányi munka minőségére utalnak azok a visszajelzések, amelyek a középfokon
továbbtanuló tanítványaink elért eredményeiről szólnak. A középfokú intézményekbe a tanulók
beiskolázása eredményes.
  Intézményünkben ápoljuk a hagyományokat, kulturális tevékenységünk az évfordulókhoz,
eseményekhez kapcsolódik. Az énekkar színvonalas műsoraival emeli a rendezvények
ünnepélyességét. A kiállítások, az iskolai karácsonyok, a farsang és a ballagás nem csak iskolánknak,
hanem a szülőknek és a város lakóinak is kellemes és kedves élményeket nyújtanak.

Intézményünkben kiemelt feladat a tanulók egészséges testi- és szellemi fejlődését elősegítő
rendszeres és sokoldalú sportélet kialakítása és működése. Működik az Iskolai Sportkör, ahol a
tanulók különböző csoportokban sportági jellegű képzésben részesülhetnek.

A tanulók szabadidős tevékenységét, hagyományos rendezvényeink jelentős részét a
diákönkormányzat szervezi. Jól sikerült akcióik a hasznosanyag-gyűjtés, Mikulás ünnepély, a farsang.

Munkaközösségeink (alsós- felsős) éves munkatervük alapján szervezik a szakmai műhelymunkát.

Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény továbbra is magas szakmai
színvonalon, a kor szellemének megfelelő technikai feltételekkel működjön a jövőben is. Ennek a
célnak az érdekében vállalják a többletfeladatokat, nyitottak az új, innovatív módszerek és eljárások
kipróbálására és alkalmazására.

A nyári szünidőben színes táborozási programot kínálunk diákjainknak, ezzel is a szabadidő
hasznos eltöltésére igyekszünk nevelni őket (fejlesztő-, tenisz-, lovas, természetjáró, nyelvi tábor,
tanulási módszerek tábora).

Az iskolavezetés néhány éve küzd a tanulólétszám csökkenése által felmerült problémákkal,
emiatt is nagy gondot fordít a pályázati lehetőségek kihasználására. Az anyagi terhek a csökkentése,
fejlesztések érdekében évente általában 8-10 pályázat kimunkálásával igyekszünk támogatásokat
elnyerni.

A fenntartó, az önkormányzatok, a szülők ismerik és elismerik pedagógiai munkánkat, tehát
támogató környezet vesz körül bennünket.